BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

23,100

BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.050/060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

MÃ HÀNG      GIÁ KHÔNG THẮNG       GIÁ CÓ THẮNG         QUY CÁCH

07001.060               23.100                             26.400                80 CÁI/THÙNG

07001.080               25.300                             29.700                60 CÁI/THÙNG