Chặn Góc Mở Blum 104° (20F7051) 70.00.004

116,600