KHÓA TỦ IVAN (03403.001/ 03404.001/ 03405.001/ 03406.001/ 03407.001/ 03408.001) NP KEN BÓNG/ CP CROM BÓNG

51,700

KHÓA TỦ IVAN (03403.001/03404.001/03405.001/03406.001/03407.001/03408.001) NP KEN BÓNG

03403.001              240 CÁI/THÙNG

03404.001               240 CÁI/THÙNG

03405.001               240 CÁI/THÙNG

03406.001               120 CÁI/THÙNG

03407.001              120 CÁI/THÙNG

03408.001              120 CÁI/THÙNG