Tay nắm gạt đế dài cửa đi (903.98.469) – HAFELE

1,481,040