THANH RAY MÁNG VICKINI 79970.001/002 MSN/OBP

2,244,000