THANH RAY MÁNG VICKINI 79970.001/002 MSN/OBP

1,969,000